جنبش فداییان ایران آموزش سازماندهی و خیزش عمومی را منتشر میکند

30

در مرور این اصول ، آموزش و نشر آن کوشا باشید و آمادگی خود را جهت فراخوان و حرکتهای ملی میهنی پیش رو افزایش دهید.

در این آموزش مثالهایی است که بخشی از آن با نو آوری و سنجش شما از موقعیت موجود قابل اجراست و لازم به ذکر است که اجرای آن و ابتکار عمل در دست شما است.

در انتها چگونگی کامل چیره شدن بر حکومت اسلامی و در دست گرفتن شهرها در زمان خیزش توضیح داده شده که طراحی عملیات و نشر این اطلاعات تاکنون توسط جنبش فداییان ایران انجام گرفته است.