حماسه ۲۶ اردیبهشت به روایت تصویر

29

حماسه ۲۶ اردیبهشت به روایت تصویر. قبل از دادن فراخوان با همه صحبت کردیم، به همه پیام دادیم و سعی‌ شد تا همه در این همبستگی‌ ملی‌ میهنی خود را سهیم بدانند و شرکت کنند. نخست دعوت را نپذیرفتند و جا خالی‌ کردند، وقتی‌ دیدند که مردم شعار نویسی را آغاز کردند و سعی‌ در با خبر کردن سایرین دارند تلاش کردند تا آن را تخریب کنند و ترور‌های متفاوت آغاز به کار کرد بعد از تمام تلاش‌ها برای جلوگیری از خیزش مردم در این همبستگی‌ ملی‌ میهنی و شکست تررور به اشکال مختلف زمانی‌ که مردم در جای جای کشور به خیابان‌ها آمدند و خیزش آغاز گشت آن را سانسور کردند و تحت عنوان طرفداران فوتبال آن را معرفی‌ و بامداد ۲۷ اردیبهشت نام نهادند. این یک سند تاریخیست و حماسی که شما را به نتایجی خواهد رساند. یکی‌ از دلایل مهم و عمده در عقب نگاه داشتن مردم و بیتفاوتی آنها نسبت به خیزش‌ها همین افرادی هستند، همین رسانه هائی هستند، همین برنامه سازانی هستند همین کانال هائی هستند که در پوشش‌های متفاوت و نقاب‌های متفاوت تحت عنوان اپوزیسیون به مردم شناسانده شدند. نگاه نکنید که چه کسانی‌ چه چیزی می‌گویند به این بنگرید که کجا پیادتون میکنند. سعی‌ کردند ما را خاک کنند اما بی‌ خبر از اینکه ما بزریم. برای ثبت در تاریخ، ما از دل جامعه ایرانی‌ برخاسته ایم و از جای جای ایران در کنار هم قرار گرفته ایم، و با هم قسم یاد کرده ایم، جنگ ما با حکومت شیطانی است، نه جنگ مذهبی‌ داریم و نه جنگ ایدئولوژیکی، بلکه بعد از پیروزی و سرنگونی این حاکمیت اشغالگر مردم آزاد خواهند بود که در یک رفراندوم به آنچه و آنکه میخواهند رای دهند. جنبش فداییان ایران آغازی است بر پایان حکومت شیطانی. مردم دانا و متحد شکست نخواهند خورد

Saied Shemirani