فیلمی از جنایات وحوش استبداد فقیه

31

«احمد براکوهی»، شغل: «ماست‌بند»، درویش گنابادی. یک بسیجی در غروب ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ از فاصله ۱۴۵ سانتی‌متری با تفنگ ساچمه‌زن به او شلیک کرد. یک چشمش کور شد. ۴۵ ساچمه در صورت و بالغ بر ۸۰ ساچمه در بدنش دارد. در بیمارستان بسیجی‌ها در زخم‌های او تف می‌کردند. پس از یکسال حبس برای عمل چشمش ماستبندی‌اش را فروخت.

‏احمد در آن ساعت از غروب، زنی از درویشان را که سنگ خورده و بر زمین افتاده بود کمک می‌کرد که بسیجی را مقابل خودش دید. بسیجی تفنگش را رو به او قراول رفته بود. ‏احمد می‌گفت فکر نمی‌کردم بزند، اما زد…