چوپان دروغگو

69

براستی چه کسی‌ دروغ گو بود؟ داستان هائی که به ما گفتند یا روزگاری که با چشم خود میبینیم؟ آب و برق را مجانی‌ می‌کنیم، اتوبوس را مجانی‌ می‌کنیم، برای همه خانه میسازیم. شما را به مقام انسانیت میرسانیم؟؟